Ważne pytania

Oto ona 🙂 :

Oto prognoza wzrostu obrotów spółki przygotowana przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w wycenie rynkowej spółek. Prognoza została przygotowana na podstawie oceny możliwości rynkowych.

Rynki, które były brane pod uwagę to tylko rynek polski i niemiecki.

Pełną wycenę można pobrać poniżej ⬇️

ryzyka inwestycji w akcje spółki sali p.s.a.

Rynek, na którym działa Emitent podlega zmianom, uzależnionym od wielu
czynników. W tej sytuacji przyszła pozycja Emitenta, a więc przychody i zyski
zależne są od wypracowania skutecznej strategii w długim horyzoncie czasu.
Ewentualne podjęcie nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny
sytuacji może mieć negatywne skutki finansowe. W celu zminimalizowania
wystąpienia takiego ryzyka prowadzona jest ciągła analiza wszystkich czynników
decydujących o wyborze strategii. Obecnie realizowana jest długoterminowa
strategia, która polega na skupieniu się Emitenta na zorganizowaniu sprzedaży
preparatów weterynaryjnych Salli&Catti na rynkach europejskich.
W celu wypracowania większej marży ze sprzedaży, Emitent planuje zwiększyć
udział w ofercie sprzedażowej preparatów ziołowych przeznaczonych dla ludzi.
Istnieje ryzyko, iż decyzje Emitenta dotyczące strategii rozwoju okażą się błędne
i przyniosą Emitentowi straty i przez to zostanie wywarty negatywny wpływ na
działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także
wartość akcji Emitenta.

Ryzyko to jest związane z wykorzystaniem preparatów Spółki niezgodnie z ich
przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcjami przyjmowania i podawania.
Ryzyko jest minimalne lecz mimo wszystko generuje możliwość przekazania
niepochlebnych opinii o preparatach Spółki przez np. media społecznościowe.

W dzisiejszej sytuacji na rynkach międzynarodowych istnieje ryzyko problemów
z pozyskaniem komponentów do produkcji preparatów Spółki. Zdarzają się
problemy np. z pozyskaniem opakowań do konfekcjonowania preparatów (np.
braki na rynku tektury do wyprodukowania kartoników). Tego typu problemy
mogą okresowo wpływać na dostępność preparatów Spółki i powodować
zmniejszenie przychodów Spółki, a tym samym zmniejszenie dochodowości
przedsięwzięcia.

Ryzyko to jest związane z małą stabilnością cen energii, która ma ogromny
wpływ na koszt produkcji preparatów Spółki. Ryzyko to Spółka może w pewnym
stopniu niwelować ponieważ przedsięwzięcie posiada wysoką marżowość,
jednak gwałtowne podwyżki w/w kosztów są w stanie okresowo zmniejszyć
dochodowość przedsięwzięcia.

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów i ich
interpretacji. Ponadto wiele z obowiązujących przepisów podatkowych nie
zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich
jednoznacznej wykładni. W związku z tym w przypadku polskiej spółki zachodzi
większe ryzyko niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych
systemach podatkowych, iż działalność Spółki i jej ujęcie w deklaracjach i
zeznaniach podatkowych zostaną uznane za niezgodne z przepisami
podatkowymi.

Ryzyka będące poza Sali P. S.A. takie jak ataki terrorystyczne, pożary,
powodzie, pandemie, działania wojenne, klęski lub inne zdarzenia
nadzwyczajne, oraz ich konsekwencje mogą skutkować znaczącymi
zakłóceniami w polskiej gospodarce lub sytuacji politycznej, wzrostem stopnia
niepewności na rynkach finansowych, co może zakłócić działalność Emitenta i
skutkować spadkiem przychodów generowanych przez Sali P.S.A.. Powyższe
zdarzenia i straty są trudne do przewidzenia i mogą dotyczyć nieruchomości,
magazynów kontrahentów Spółki, aktywów finansowych lub kluczowych firm z
którymi Spółka współpracuje.

OPINIE o salli & catti

Nasze preparaty w oczach lekarzy weterynarii i opiekunów psów

KLiknij !

Pliki do pobrania

Dokument ofertowy spółki Sali Prosta Spółka Akcyjna

 

KLiknij !

Opis inwestycji (Pitch Deck)

KLiknij !

KRS spółki Sali Prosta Spółka Akcyjna

 

KLiknij !

Tekst jednolity umowy spółki Sali P.S.A.

 

KLiknij !

Uchwała zarządu o emisji akcji serii D

 

KLiknij !

Wycena spółki Sali Prosta Spółka Akcyjna

 

KLiknij !

Regulamin portalu 

KLiknij !

Wzór umowy nabycia akcji

KLiknij !