REGULAMIN PORTALU OBSŁUGUJĄCEGO OFERTĘ Sali PSA


§1. Postanowienia generalne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z portalu
  emisja-sali.pl, w tym w szczególności: podstawowych warunków
  dokonywania transakcji, składania zapisów na akcje, trybu postępowania
  reklamacyjnego, zasad przetwarzania danych osobowych, a także praw, obowiązków i
  zakresu odpowiedzialności Sali P.S.A. oraz Użytkownika.
 2. Portal funkcjonujący pod adresem emisja-sali.pl jest dedykowaną stroną
  przeznaczoną wyłącznie do obsługi i wsparcia informatycznego w procesie
  obejmowania akcji przez Użytkowników w ramach emisji Akcji Serii D Spółki. Poprzez
  Portal Spółka nie świadczy żadnych usług na rzecz Użytkowników oprócz
  nieodpłatnego udostępniana materiałów promocyjnych i dokumentów związanych ze
  Spółką i jej ofertą objęcia akcji.
 3. Oferta objęcia akcji Spółki w ramach emisji Akcji Serii D jest prowadzona na podstawie
  art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 w zw. z art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
  spółek handlowych. Zakładane wpływy brutto z oferty publicznej brutto Sali P.S.A. na
  terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia,
  będą stanowiły mniej niż 1 000 000 euro i wraz z wpływami, które Sali P.S.A. zamierza
  uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych
  w okresie poprzednich 12 miesięcy, będą mniejsze niż 1 000 000 euro. Wobec
  powyższego, na podstawie art. 37a ustawy o ofercie, oferta publiczna Akcji Serii D nie
  wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego pod
  warunkiem udostępnienia dokumentu zawierającego co najmniej:
  a) podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje
  finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o
  warunkach i zasadach ich oferty;
  b) podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków
  uzyskanych z emisji papierów wartościowych;
  c) podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka;
  d) oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym
  dokumencie.
 4. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem portalu internetowego
  emisja-sali.pl jest spółka pod firmą Sali Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-844),
  przy ulicy Grzybowskiej 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS 0000978105, posiadająca numer NIP 5273012269, o kapitale
  zakładowym w wysokości 1000 000,00 zł.
 5. Warunkiem korzystania z portalu internetowego emisja-sali.pl jest
  zapoznanie się z treścią oraz akceptacja Regulaminu. Postanowienia Regulaminu służą
  jedynie uzupełnieniu stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, który
  określa inna czynność prawna dokonana pomiędzy nimi, tj. w szczególności objęcie
  przez Użytkownika akcji w Spółce.
 6. Do korzystania z portalu internetowego emisja-sali.pl niezbędne jest
  posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką
  Internet Explorer 7.0 lub nowszą albo podobnym oprogramowaniem o zbliżonych
  parametrach. Korzystanie ze wszystkich możliwości i funkcji portalu może być
  uzależnione od instalacji oprogramowania typu „Java”, „JavaScript” oraz akceptacji
  plików „cookies”.
  §2. Definicje
  Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
  a) Emisja – emisja Akcji Serii D Spółki, które są oferowane w ramach Projektu;
  b) Sali P.S.A. lub Spółka – spółka pod firmą Sali Prosta Spółka Akcyjna
  Sali Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87, wpisana
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
  0000978105, posiadająca numer NIP 5273012269, o kapitale zakładowym w wysokości 1000
  000,00 zł, opłaconym w całości;
  c) Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  d) Papiery Wartościowe lub Akcje Serii D – papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1
  Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, będące przedmiotem oferty publicznej
  dokonywanej przez Spółkę;
  e) Projekt – przedsięwzięcie o charakterze gospodarczym, polegające na dokonaniu przez
  Spółkę oferty publicznej Papierów Wartościowych oraz prowadzeniu jej akcji
  promocyjnej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, na którego
  realizację Spółka gromadzi środki pieniężne od Użytkowników;
  f) Regulamin – niniejszy regulamin;
  g) Portal – serwis internetowy emisja-sali.pl;
  h) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o
  obrocie instrumentami finansowymi;
  i) Ustawa o Usługach Płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
  płatniczych
  j) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
  prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
  prawnej, mająca zdolność prawną, która zamierza nabyć Papiery Wartościowe.
  §3. Oświadczenia Spółki
  Spółka niniejszym oświadcza oraz podaje do wiadomości Użytkownika, że:
  a) jest wyłącznym właścicielem oraz administratorem Portalu;
  b) Portal jest dedykowaną platformą umożliwiającą Użytkownikom objęcie akcji Spółki;
  c) nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt
  33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
  d) nie prowadzi działalności maklerskiej oraz nie wykonuje czynności maklerskich, o
  których mowa w art. 69 ust. 2 oraz 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
  e) nie prowadzi działalności gospodarczej jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje
  usług płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 11 oraz art. 3 ust. 1 Ustawy o Usługach
  Płatniczych;
  f) nie przyjmuje od Użytkowników żadnych dodatkowych opłat lub wynagrodzenia
  związanego z procesem obejmowania akcji.
  §4.Warunki i zasady korzystania z Portalu
 7. Portal jest ogólnie dostępny dla wszystkich Użytkowników, w sposób umożliwiający
  otworzenie w przeglądarce internetowej i swobodne przeglądanie treści, z
  zastrzeżeniem treści postanowień zawartych w niniejszym paragrafie.
 8. Na Portalu znajdują się informacje o Projekcie i Spółce, takie jak m.in. dane Spółki oraz
  treści reklamowe, udostępniane przez Spółkę w ramach prowadzonej przez nią oferty
  publicznej Papierów Wartościowych.
 9. Wszelkie treści i materiały dotyczące Emisji mają charakter wyłącznie reklamowy i
  promocyjny, są własnością i pochodzą tylko i wyłącznie od Spółki.
 10. Wypełniając formularz niezbędny w celu złożenia zapisu na akcje Użytkownik
  oświadcza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że zapoznał się z treścią
  Regulaminu oraz akceptuje jego treść, a także podaje dane niezbędne do złożenia zapisu
  na akcje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 11. Warunki i czas w jakim można zapisywać się na akcje Spółki jest szczegółowo określony
  w dokumentach i materiałach znajdujących się na Portalu. Dla skuteczności złożenia
  zapisu niezbędne jest dostarczenie do Spółki dwóch wydrukowanych i podpisanych
  egzemplarzy.
 12. Wpłat na akcje dokonuje się przelewem bankowym na konto spółki prowadzone w
  banku PEKAO SA: 13 1240 6292 1111 0011 1746 2093.
 13. Potwierdzenie wpłaty przesyłane jest na adres e-mail podany przez Użytkownika po jej
  autoryzacji.
 14. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
  Użytkownika sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy, z którego
  Użytkownik dokonał wpłaty na akcje lub na inny rachunek bankowy, wskazany przez
  Użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail.
 15. Dostępne formy płatności:
  a. przelew bankowy
  §5. Obowiązki i odpowiedzialność Spółki
 16. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie ponosi
  odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio
  związane z korzystaniem z Portalu.
 17. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie ponosi
  odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio
  związane z korzystaniem z Portalu.
 18. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Portalu w
  sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem.
 19. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania osób trzecich, w
  szczególności takich jak hostingodawcy lub operatorzy płatności.
 20. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie ponosi
  odpowiedzialności za nieosiągnięcie zamierzonych przez Użytkowników celów, korzyści
  lub wyników działalności gospodarczej.
  §6. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkowników
 21. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz
  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może korzystać z Portalu wyłącznie dla
  własnych celów.
 22. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu prawdziwych danych
  niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu zapisu na akcje i objęcia akcji w ramach
  Emisji.
 23. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz
  zaktualizowanie danych przekazanych Spółce podczas wypełniania formularza oraz
  korzystania z Portalu.
  §7. Ochrona danych osobowych
 24. W ramach przeprowadzania Emisji Spółka jest uprawniona, na podstawie
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  („RODO”), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników będących osobami
  fizycznymi, niezbędnych do przeprowadzenia Emisji i procesu objęcia akcji. Klauzula
  informacyjna dostępna jest w dokumencie pt. „Nota Prawna” i jest przekazywana
  każdemu Użytkownikowi przed złożeniem zapisu na akcje, a następnie jest mu
  przesyłana pocztą elektroniczną. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
  danych osobowych oraz kwestii dotyczących przetwarzania plików cookie zawiera
  „Nota Prawna”.
 25. W przypadku uzyskania przez Spółkę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z
  Portalu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Spółka może przetwarzać
  dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi w celu i w zakresie
  potrzebnym do ustalenia jego ewentualnej odpowiedzialności.
 26. Spółka przetwarza m.in. następujące dane osobowe Użytkownika: a) imię i nazwisko; b)
  adres zamieszkania; e) adres do korespondencji; f) adres poczty elektronicznej; g)
  numer rachunku bankowego.
 27. Formularz udostępniany w Portalu określa dane osobowe Użytkowników, których
  podanie jest niezbędne w celu dokonania złożenia zapisu na akcje w ramach Emisji.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych
  niezbędnych w celu przeprowadzenia Emisji może skutkować niemożliwością złożenia
  zapisu na akcje.
 28. Spółka w zakresie określonym w przepisach jest administratorem danych osobowych w
  rozumieniu RODO.
 29. Spółka jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych
  udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób
  nieupoważnionych.
 30. Użytkownicy mają prawo do:
  a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  b) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  c) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na
  szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego
  sprzeciwem,
  g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych
  osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
  informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia
  danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na
  podstawie umowy lub na podstawie zgody.
  §8. Postępowanie reklamacyjne
 31. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 32. Reklamacja składana przez Użytkownika musi zawierać co najmniej następujące
  informacje:
  a) dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika;
  b) dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji,
  opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości
  wskazanej w reklamacji.
 33. Użytkownik może złożyć reklamację w sposób i formie określonej w §10 ust. 1
  Regulaminu.
 34. Spółka jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od
  dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w
  jaki otrzymała reklamację i na adres, z którego otrzymała reklamację. Termin
  rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Spółka
  jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o
  którym mowa w zdaniu pierwszym.
 35. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia
  nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
  §9. Zmiany Regulaminu
 36. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej
  przyczyny, takiej jak:
  a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na
  proces oferowania lub obejmowania akcji;
  b) zmiana organizacyjna lub prawna w zakresie działania portalu.
 37. Spółka jest zobowiązana do powiadomienia Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz
  do udostępnienia treści nowego regulaminu w Portalu na co najmniej 14 (czternaście)
  dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 38. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze
  zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w §10. ust. 2
  Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających
  skrócenie tego okresu.
 39. Powiadomienie Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez
  ogłoszenie zamieszczane w Portalu w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla
  każdego Użytkownika korzystającego z Portalu.
 40. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie
  Regulaminu, z zastrzeżeniem treści postanowień §10. ust. 2 i 3 Regulaminu.
  §10. Postanowienia końcowe
 41. Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia pomiędzy Spółka a Użytkownikiem będą
  następowały w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w
  formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego albo przesyłki kurierskiej, z
  zastrzeżeniem treści §10. ust. 4 Regulaminu, z wykorzystaniem następujących adresów:
  a) dla Społki: adres e-mail: emisja@sallivet.pl; adres korespondencyjny:
  Sali P. S.A., ul.Grzybowska 87, 00-844 Warszawa;
  b) dla Użytkownika: adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu;
  adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika w formularzu
  rejestracyjnym;
  i stają się skuteczne z chwilą ich otrzymania przez drugą stronę.
 42. Spółka nie odpowiada za brak możliwości powiadomienia lub złożenia oświadczenia
  Użytkownikowi, w skutek podania przez Użytkownika nieprawdziwego lub
  nieprawidłowego adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego Użytkownika, a także
  w skutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę
  pocztową Użytkownika. W takiej sytuacji wysłanie przez Spółkę wiadomości e-mail z
  zachowaniem postanowień §10. ust. 1 Regulaminu będzie uważane za dopełnienie
  przez Spółkę obowiązku powiadomienia Użytkownika.
 43. Jeżeli właściwy sąd uzna, iż jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest niezgodne z
  prawem, postanowienie to zostaje wyłączone, a w pozostałej części postanowienia
  Regulaminu pozostają ważne i wiążące pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, o ile w tej
  części są wystarczające do realizacji celu współpracy pomiędzy Spółką a
  Użytkownikiem.
 44. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w postaci umożliwiającej utrwalenie
  i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, w Portalu w dniu
  16.11.2022 r.
 45. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.